Onze werkwijze


ReggelandBewind doorloopt in het totale bewindvoeringstraject een aantal stappen. Om je daar een zo duidelijk mogelijk beeld van te geven vind je op deze pagina uitgebreid informatie over haar werkwijze. Zodat je weet wat je kunt verwachten. 

Samen met ReggelandBewind doorloop je de: 

Aanmeldingsfase

Intakefase

Rechtbank

Opstarten bewindvoering

Uitvoeringsfase 

Einde bewind

 

Onderaan de pagina vind je informatie over de bereikbaarheid van ReggelandBewind voor cliënten.

Aanmeldingsfase

 

Aanmelding

 

Je kunt je voor beschermingsbewind aanmelden via:

telefoonnummer 06 - 13 06 34 29 of via het aanmeldformulier op deze website.

ReggelandBewind bespreekt met jou of je verwijzer jouw situatie en registreert jouw hulpvraag. Indien beschermingsbewind een goede oplossing betekent voor jouw bestaande problemen nodigt ReggelandBewind je binnen twee weken na de aanmelding uit voor een intakegesprek. Je ontvangt binnen een week de uitnodigingsbrief met een lijst waarop de benodigde documenten vermeld staan die je dient mee te nemen naar het intakegesprek.

Intakefase

Intakegesprek 

In het Intakegesprek bekijkt ReggelandBewind in hoeverre je jezelf kunt redden op het gebied van administratie en het beheer van jouw inkomsten, uitgaven en schulden. Het gesprek bestaat uit een kennismaking tussen jou en de bewindvoerder, het bespreken van je persoonlijke en financiële situatie en het bespreken van het bewindvoeringstraject.

 

Uit de kennismaking blijkt of er een klik is tussen jou en de bewindvoerder. Is dit niet het geval dan verwijst ReggelandBewind je door naar een andere bewindvoerder.

 

Bij het bespreken van je persoonlijke en financiële situatie komt naast de benodigde informatie over inkomsten, uitgaven en schulden jouw financieel gedrag en de psycho-sociale aspecten aan de orde. Vastgesteld worden je redenen voor beschermingsbewind: je bent door uw geestelijke of lichamelijke toestand (tijdelijk) niet in staat om je eigen financiële belangen te behartigen en / of er is sprake van verkwisting of problematische schulden.

 

ReggelandBewind bekijkt of er sprake is van een crisissituatie, dat wil zeggen een (dreigende) huisuitzetting, (dreigende) afsluiting van energie en water en / of (dreigend) royement ziektekostenverzekering maar ook of er sprake is van (dreigende) beslaglegging of roodstand op de bankrekening. Indien er sprake is van een crisissituatie zal ReggelandBewind contact zoeken met de schuldeisers om hen te verzoeken vanwege de voorgenomen aanvraag beschermingsbewind een vervolgactie op te schorten.

 

In het intakegesprek doorloopt ReggelandBewind met jou het intakeformulier en de benodigde documenten. Je ontvangt uitgebreid informatie over het bewindvoeringstraject. Wederzijdse verwachtingen worden daarbij besproken.

 

Vervolggesprek

In het vervolggesprek bespreekt ReggelandBewind met jou het ingevulde intakeformulier en worden ontbrekende documenten aan je dossier toegevoegd. Ben je met het intakeformulier akkoord dan volgt de ondertekening. Naast het intakeformulier worden een aantal documenten ondertekend zodat ReggelandBewind het bewindvoeringstraject voor jou kan uitvoeren. Daarbij kun je denken aan een verklaring en machtiging voor ReggelandBewind om je te kunnen vertegenwoordigen en documenten om voor jou een beheer- en leefgeldrekening bij de bank te kunnen openen.

 

Je ontvangt een informatiemap met een kopie van het ondertekend intakeformulier en informatie over het bewindvoeringstraject. In deze map vind je ook de werkwijze en de bereikbaarheid, het klachten- en privacyreglement van ReggelandBewind.

Rechtbank

Aanvraag bewindvoering

Na het intakegesprek en het gereedmaken van jouw dossier dient ReggelandBewind samen met jou de aanvraag voor beschermingsbewind bij de Rechtbank in.

 

De aanvraag bevat een door jou en ReggelandBewind samen ingevuld verzoekschrift, akkoordverklaring van jouw belanghebbenden, bereidverklaring van ReggelandBewind, een Plan van Aanpak en een Aanvullend Plan van Aanpak bij problematische schulden. Indien van toepassing bevat de aanvraag ook een deskundigheidsverklaring van een arts of hulpverlenende instantie, een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg en een verklaring van een kliniek. Ten slotte wordt een kopie van je identiteitsbewijs en een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie bij de aanvraag gevoegd.

 

Nadat de aanvraag is ingediend ontvang je een nota met griffiekosten. Zodra je deze nota hebt voldaan worden jij en ReggelandBewind, na acht tot tien weken, schriftelijk door de Rechtbank uitgenodigd voor een zitting. ReggelandBewind zal je ook telefonisch van de zitting op de hoogte stellen. Op de website https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-kanton.aspx vind je de tabel voor de tarieven van het griffierecht. Als je een laag inkomen hebt, kun je samen met ReggelandBewind bij jouw gemeente bijzondere bijstand aanvragen voor de griffiekosten. Jouw gemeente bepaalt of je de bijzondere bijstand ontvangt. 

 

ReggelandBewind gaat samen met jou en eventueel jouw familie en begeleider naar de zitting. Op de zitting zal de rechter je vragen naar je situatie en de oorzaak van de schulden. ReggelandBewind zal, indien nodig, ter bescherming van jou verzoeken om registratie in het Centraal Curatele en Bewindregister.

 

Indien de rechter akkoord gaat met de aanvraag voor bewindvoering en benoeming van ReggelandBewind als bewindvoerder ontvang je binnen vier weken de rechterlijke beschikking. De datum van de beschikking is de startdatum voor het beschermingsbewind. 

Opstarten bewindvoering

Zodra de rechtbank de onderbewindstelling heeft uitgesproken en vastgelegd in een beschikking zal ReggelandBewind starten met de uitvoering van het bewind.

 

Allereerst opent ReggelandBewind op jouw naam een beheer- en leefgeldrekening bij een bank. Na twee maanden heft ReggelandBewind je bestaande bankrekeningen op en laat de saldi overboeken naar de beheerrekening. Indien er sprake is van een eigen woning of bedrijf zal ReggelandBewind dit laten registeren in het register van Kadaster en het handelsregister.

 

ReggelandBewind stelt werkgever(s), instanties en, indien aanwezig, schuldeisers op de hoogte gesteld van de bewindvoering en wijziging van het postadres en het bankrekeningnummer. Vanaf dat moment sturen werkgever(s) en instanties de post naar ReggelandBewind om de post te verwerken. Algemene post stuurt ReggelandBewind naar je door. 

 

Nadat ReggelandBewind de benodigde informatie over inkomsten en vermogen, uitgaven, schulden en betalingsafspraken heeft ontvangen stelt zij samen met jou een Budgetplan op. Met het Budgetplan kun je, met ondersteuning van ReggelandBewind, financieel orde op zaken stellen. De kosten voor bewindvoering worden hierin meegenomen. Indien je niet zelf de bewindvoeringskosten kunt betalen vraagt ReggelandBewind Bijzondere Bijstand voor de bewindvoering aan.

 

Binnen vier maanden na de benoeming tot bewindvoerder stelt ReggelandBewind de Boedelbeschrijving op en stuurt deze naar de Rechtbank. 

Uitvoeringsfase

Standaard- en bijzondere werkzaamheden

In de uitvoering van bewindvoering verricht Reggelandbewind voor jou als cliënt standaard- en bijzondere werkzaamheden. Voor de duidelijkheid biedt een opsomming van de werkzaamheden overzicht. 

 

Standaardwerkzaamheden die ReggelandBewind in het kader van het bewind uitvoert:

 • Betalingen van het leefgeld en vaste lasten volgens het opgestelde budgetplan
 • Verzorgen van de belastingaangifte en aanvragen van belastingtoeslagen en kwijtscheldingen voor lokale belastingen
 • Ondersteunen en begeleiden bij aanvragen van uitkeringen
 • Verzorgen van aanvragen van Bijzondere Bijstand voor vergoeden van de bewindvoering en noodzakelijke kosten van bestaan. Bij bezwaar van de Bijzondere Bijstand, beoordeelt ReggelandBewind deze en gaat eventueel in beroep
 • Beheren van de verzekeringen waaronder het afsluiten, financieel beoordelen en opzeggen van verzekeringen en het declareren van gemaakte kosten bij de (zorg)verzekeringen
 • Controleren en betalen van de AWBZ-bijdrage
 • Onderhouden van contacten met diverse instellingen en instanties maar ook met aanspreekpunt of familie
 • Afbetalingsregelingen treffen bij niet-problematische schulden
 • Dagelijks afhandelen van de post
 • Wekelijks het dossier bijwerken
 • Maandelijks de bankafschriften toezenden
 • Tweemaandelijks telefonisch contact 
 • Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording
 • Indien aan de orde: Begeleiden bij de aanvraag gemeentelijke schuldhulpverlening (MSNP)
 • Indien aan de orde: Begeleiden bij de aanvraag Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • In geval van MSNP of WSNP: informeren schuldhulpverlener of WSNP-bewindvoerder

 

Bijzondere werkzaamheden:

 • Afhandeling nalatenschap na uw overlijden 
 • Verhuizing of ontruiming
 • Aanvragen Persoonsgebonden Budget (PGB) en betaling van de zorgkosten
 • Verkoop van de woning

Einde bewind

De bewindvoering kan vanwege verschillende redenen eindigen. Het bewind eindigt wanneer je weer in staat bent om jouw eigen financiën te beheren. Ook als jouw belang met bewindvoering niet meer wordt gediend kan het bewind worden beëindigd.

 

Bewindvoering kan door de kantonrechter voor een bepaalde periode worden uitgesproken. Het bewind eindigt als deze periode afloopt. Als je onder curatele wordt gesteld eindigt het bewind. De kantonrechter kan besluiten het bewind op te heffen als de redenen voor bewindvoering niet meer bestaan. Het bewind eindigt van rechtswege bij overlijden.

 

ReggelandBewind kan de kantonrechter verzoeken om haar te ontslaan van haar bewindvoerderstaak indien er gegronde redenen zijn voor het niet langer willen of kunnen aanbieden van beschermingsbewind.

 

De beschikking waarmee de bewindvoering wordt opgeheven,  treedt in werking op het moment dat hij is verzonden. In de beschikking staat de datum vermeld waarop de bewindvoering eindigt.

 

De beheer- en leefgeldrekening worden omgezet naar privérekeningen met een bankpas. De bank zal deze omzetting in een paar weken verrichten. ReggelandBewind stelt bij beëindiging van de bewindvoering een eindrekening en verantwoording op die, na jouw ondertekening, naar de rechtbank wordt gestuurd.

 

In geval van een nieuwe bewindvoerder dient ook deze de eindrekening en verantwoording voor akkoord te tekenen. Met de nieuwe bewindvoerder zal ReggelandBewind een afspraak voor een warme overdracht maken zodat deze zo goed mogelijk verloopt. Verder brengt ReggelandBewind alle instanties schriftelijk op de hoogte van de beëindiging of wijziging van de bewindvoering.

Bereikbaarheid

Als cliënt kun je telefonisch contact opnemen met ReggelandBewind tijdens het telefonisch spreekuur voor cliënten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 - 12.00 uur op telefoonnummer 06 - 13 06 34 29. Buiten de bereikbaarheidstijden kun je een voicemailbericht inspreken en een boodschap achterlaten. Via de Signal-app kun je een app-bericht sturen. In geval van urgentie word je dezelfde dag teruggebeld maar in alle andere gevallen de volgende dag. ReggelandBewind is per e-mail bereikbaar via adres info.reggelandbewind@gmail.com. Tenzij urgent worden berichten binnen twee dagen beantwoord.

Ontzorgt bij financiële problemen. Samen met jou werken wij aan een financieel gezonde toekomst.