Klachtenreglement


Definitiebepaling

Artikel 1

In dit klachtenreglement wordt verstaan onder:

Organisatie: ReggelandBewind

Bewindvoerder: door de Rechtbank benoemde bewindvoerder

Medewerker: iedere andere werknemer dan de bewindvoerder

Klager: de cliënt, dan wel zijn gevolmachtigde, dan wel iedereen Conform Besluit Kwaliteitseisen Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren artikel 6, die een klacht indient volgens de wijze aangegeven in dit reglement

Klacht: Een schriftelijke uiting van onvrede over de dienstverlening van de onderneming

Brancheorganisatie: nnb

 

Algemene bepalingen

Artikel 2

2.1. Een klacht dient betrekking te hebben op een onvrede over de uitvoering van de wettelijke taken van de organisatie of een gedraging van een medewerker van de organisatie.

2.2. De klager kan zijn of haar klacht schriftelijk bij een medewerker of bewindvoerder kenbaar maken. Hiervoor kan de klager gebruik maken van het klachtenformulier op te vragen via het contactformulier op de website.

2.3. Het klachtenformulier dient gemaild of opgestuurd te worden naar:

ReggelandBewind

Postbus 114

7470 AC Goor

info.reggelandbewind@gmail.com

 

Artikel 3

Bij een klacht bestaat de mogelijkheid bij de indiening en behandeling zich door iemand te laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Zo nodig is een medewerker behulpzaam bij de mondelinge of het op schrift stellen van een klacht.

 

Artikel 4

4.1. Na ontvangst van de klacht wordt deze binnen zes weken in behandeling genomen door een medewerker of bewindvoerder. De klacht trachten we dan mondeling of schriftelijk in overleg met de klager op te lossen.

4.2. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, dan zal hierover een toelichting worden verstrekt. Is de klager niet tevreden gesteld dan kan een klacht worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor Bewindvoering. Mocht de klager dan nog niet tevreden zijn dan kan de klager zich vervolgens wenden tot de kantonrechter.

4.3. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, dan zal afhankelijk van de klacht hier verder actie op genomen worden.

4.4. Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker dan zal de klacht worden afgehandeld door een ander dan degene op wie de klacht betrekking heeft.

4.5. Indien de klager niet de cliënt zelf is, dient een toelichting bij de klacht gevoegd te zijn waaruit blijkt dat de klager gerechtigd is om de klacht in te dienen.

 

Artikel 5

5.1. Een klacht wordt niet in behandeling genomen indien:

a. De klacht eerder ingediend en afgehandeld is door de organisatie of de rechter.

b. Het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.

c. De klager zich voor of tijdens de behandeling terzake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

d. Het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan twaalf maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

e. De klacht anoniem is.

5.2. De klager wordt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken, na ontvangst van de klacht, in kennis gesteld dat de klacht niet in behandeling wordt genomen.

 

Artikel 6

6.1. Een medewerker of bewindvoerder registreert de klacht op een klachten-registratieoverzicht.

6.2. In het overzicht, zoals bedoeld in voorgaande lid, wordt vermeld:

a. De persoonlijke gegevens van de klager;

b. De datum waarop de klacht is ontvangen;

c. Omschrijving van de klacht;

d. Welke acties naar aanleiding van de klacht ondernomen zijn;

e. De afhandelingswijze van de klacht;

f. Datum waarop de klacht is afgehandeld.

 

Slotbepalingen

Artikel 7

Een ieder die bij een behandeling van een klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

 

Artikel 8

ReggelandBewind archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Geregistreerd worden de gegevens van de indiener, de data van binnenkomst en afhandeling, de aard van de klacht en de wijze van afhandelen van de klacht.

 

 

Ontzorgt bij financiële problemen. Samen met jou werken wij aan een financieel gezonde toekomst.